Historik

Föreningen bildades 23 april 1995. Anledning var att det gamla missionshuset i Nytorps byn skulle säljas av Närkes Kils missionsförsamling.


Några entusiaster från byarna Filipshyttan och Nytorp tyckte då att det var synd att inte ta till vara huset på något sätt. Huset borde bli kvar i byn, bönderna i byarna hade

en gång skänkt både tomt och byggnadsmaterial till missionsförsamlingen.


Vid ett stormöte med intresserade beslöts att bilda en hembygdsförening. Från det ursprungliga priset, 150.000 kr prutades till 75.000 kr, 50.000 kr betalades kontant och resten räntefritt på fem år.


Den ursprungliga invigningen var juldagen 1890, hembygdsföreningen hade ny invigning 1 augusti 1995.


För att klara alla amorteringar var vi dock tvingade att ha en hög medlemsavgift, 400 kr per familj, som nu är sänkt till 300 kr. Som bonus har då medlemmarna fått hyra lokalen till ett lågt pris vilket har utnyttjas av många.


Hembygdsföreningen med bygdegården har också infriat förväntningarna, hembygdskänslan har förstärks, bättre kontakt mellan Nytorp i Närkes Kils församling och Filipshyttan i Tysslinge församling samt bättre kontakt med alla sommarboende.


Medlemsantalet har under dessa år varit ständigt ökande, trots den höga medlemsavgiften och uthyrningen har också ökat, både privat och till andra föreningar som hyr in sig för mötes eller kursverksamhet.FILIPSHYTTAN.

Namnet har troligen kommit efter Hertig Karls (sedermera Karl IX) son, Karl Filip.

En ansats till hytta omnämnds i vissa skrifter redan år 1580, hertig Karl var då drivande att det skulle anläggas en hytta. Den blev då ganska kortlivad, tillsammans med flera andra småhyttor så lades den ned efter en kort tid. Det kan kanske stämma då den inte nämns i någon hyttlängd som är daterad 1561. Den återuppstod dock i mitten av 1600 talet, för åren 1624 och 1634 finns antecknat att i Filipshyttan fanns det 4 bergsmän samt 4 torpare. Tyvärr finns inga anteckningar på antal blåsningsdagar samt mängd framställt järn. Hyttan blev nog inte så långlivad denna gång heller, på en karta från 1684 betecknas Filipshyttans hytta som nedlagd.


I boken om Lekebergslagen, utgiven 1935, nämns ej Filipshyttan som hytta men kallad ett ”Kronobergsmanshemman” hörande till Moshyttan år 1661. Dit hörde även Ånneboda och Bjurbackens bergsmanshemman.

Moshyttan grundades år 1621, sista blåsningen var år 1800, eldhärjades sedan 1801.

Om skogen. Landshövding Mörner sade år 1760.

Filipshyttan – Garphyttan – Tolsboda, de kunde blåsa med egna kol, de har gott om skog.

Bjurbäcken finns med på karta daterad 1708, och kallas redan då för Bjurbäcken.

Nytorps by år 1831.


Laga skifte genomfördes i Nytorps by år 1831.

Det fanns då fyra fastigheter i byn. A, B, C och D.

A motsvarar i dag fastigheten som Leif Troëng äger. Ägare år 1831 var Peter Ersson.

B ägdes av Lars Ersson.

C ägdes av Änkan Nykvist

D ägdes av Nils Olsson i Filipshyttan och var obebyggd.

Det fanns inga bostadshus v. Om landsvägen utom vid fastighet A.

Bostadshus hörande till B låg ö. om dalen.

Bostadshus hörande till C låg straxt Norr om fastighetsgränsen till D.

Skogsmarken till A hade markering för två hus vid Havregruvan, och namngett med ”Malmtorget”.

Kontakta oss